Men eo moktata ilo enaan kein an rainin, juon melele eo elap an aorok: Ejab jomlok an itok elon kajitok ko ikijen komman ekatak online ilo ran kein maan waj Ej juon wewen eo aolep jikuul district kein ilo aolepen state in rej tarinaeiki im bukot uaak nane. Eklkin raelepen rainin, Jar ron tok jen Ra eo an Jelalokjen ilo Iowa ke ewor juon kumi emoj ejake ikijen wewen in im renaj kwelok ran kane tok jet ilowan wiik in. Jenaj kottar wot ad bar bok elon lok komlele ko nan kalikar kumi kein ilo ad wonman waj im ellewaj kein jiban ekatak nan baamle ko im rijikuul ro.

Rainin, ilo tore in jen lewaj melele kein rokaal, jej bareinwot bok jidik iien nan ad kainne bok kitwod, emenono im likkuun kolmenlokjen.

Einwot ke etto ad kar ba, ej armej ro ro rej likkuun komman kabwilonlon ilo Jikuul kein ilo Bukon in Dubuque in– im ejab jonan wot ilo tore kein rebben.

Lal in jej bed ie rainin elap an oktak jen kar jonan eo an wiik eo lok, im jokonan kalimuri kom ke ejab jomlok ad jerbal nan bukot tok kein jiban ekatak ko, borokuk waj im bukot aenomman ilo ad aolep jelmae aban kein jimor.

Ilo ami riiti enaan in,

  • ritel ro im rikaki ro jen aolepen pelakin district in rej koboji kein jiban ekatak ko an rijikuul ro im rej koboji nan aer liwaji nan baamle ko ilowan ran kane rej bedo tok.
  • rijerbal ro ilo district in im ebar lon ro jet mottad rej monono in jiban tok koj ilo kobooj mona ko im naajidik rijikuul ro ilo aolepen turturin jukjukinped in ilo ejjelok wonen.
  • rikarreo ro rej boub in kommani karreo ko rotiljek ilo imon jikuul ko.
  • rijerbal ro ilo obij ko rollap rej likkuun lale bwe wonen rijerbal, muri ko, im kein jerbal ko rokabel im ko jet ren jab bojrak.
  • rikokkabiloklok ro rej koboji kilten im wewen ko nan jiban im kokajoor aenomman im jokane an baamle ko.
  • rikaki ro rej im renaj ikur waj nan tobar baamle ko nan lale ej et jabdewot.
  • mam im baba ro rej karok iien ko im jiban rijikuul ekatak wot jen moko.
  • Jukjukinped in loke im kojatdikdik ko ro raorok im elap ijoko konaer.

Ej lon wot kajitok – jet iaer jomaron uaaki kio, im ko jet jej jerbal wot nan ad uaaki. Jet uaak romaron to uaaki. Jej koba waj ibami ilo ad bukot iial in maan waj, ilo jikin in ekaal nan koj woj jimor.

Ilo ad ban aolep iien wor ad uaak nan aolep kajitlk ko rej itok, jemaron jiron kom ke ilo ejjelok pere ke aolepen district ej likkuun komaat an maron ilo kalimjok jelalokjen, jokane, ejmuur jeramman eo nan aolep rijikuul ro im baamle ko komij jerbal nan er.

Elap an uteej buruwod im jej emonono kin eddo in eaorok ilo ad mottami im kakobaik koj ipen don im jej kamolol kin ijoko konami im jomdoon tok ilo ad wonman waj.

Jikuul Kein ilo Bukon in Dubuque in rejab, im roban koban wot elon em ko. Jikuul kein rej koba im ipen don eo an rijikuul ro, baamle ko aer, rijerbal ro im ro mottad ilo jukjukiped in im rej jiban koj im letok jiban ko jej aikuji nan rijikuul ro.

Jenaj jerbal man waj ipen don nan dibuk im tarinaeik COVID-19 ipen don, jenaj wonmalok wot im konanik waj kom kin enaan ko rokaal jen district in toon wot ad naj aikuj, im jenaj lale tok wot kin kojatdikdik mae tore eo jenaj maron ekatak im jerbal ipen don ilo likieo in armej.

Reiman waj nan bar enaan ko renaj kaal tok im bar melele ko jet ilju.