Erkein enaan ko rokaal tata jen Dubuque Community School District:

EMOTTOK WEWEN KO NAN BOK AP (Advance Placement) TEEJ EO JEN COLLEGEBOARD EO
CollegeBoard eo, eo im ej lolorjake AP Teej in, ejab bok wonen lali im bok teej in ilo online, jen iben rikaki ro an AP jen aolepen belakin Amerka in. Kooj ak teej in ej nan ro rokonaan, kwoj maron wot ito-tak ilo am boke im elap an lon ro rej kelet bwe ren boke. Kooj in ej ikijen etale jonan im ta ko kwojela im nan letok juon kolmenlokjen jen 75% ibwiljin menin ekatak ko. Enaj bar wor jet menin jiban kein ekatak ko ekoba unin konono ko jen 25% in jomlokin lok kooj in.

BUKOT JIKEJUUL LINK KO NAN AP ILO YOUTUBE CHANNEL

RO REMARON JIBAN ILO JUKJUKINPED IN
Ilo aolep tore ne, im ilowan aoelpen iio en, elap an lon doulul ko rej bojak in jiban tok ajiri ro nejid im kamuniti in. Juon laajrak in doulul ko re jiban ajiri ro maron lo ilo Family Resource Guide bok eo an Bukon in Dubuque in, kar komman jen Dubuque County Early Childhood. Iien kein roppen remaron in bareinwot kaburomoj koj im kakkure enjake ko ad. Talboon eo nan Bukot Jiban ikijen ro rej kajjeon Anemkwoj e mour ka aer errein 24/7 at 1-800-273-TALK (8255).

LALE IA KO KOMARON KABBOK JIBAN JENE ILO KAMUNITI IN ilo Coronavirus Webpage eo ad, nan ebokFamily Resource Guide im bar melele ko jet ikijen won im ia jiban emaron itok jene.