Iakwe nan baamle ko an Dubuque Schools,

Jota in juje eo ilo Educational Programs Committee an School Board, Obtait in Rool-nan-Katak kon melele ko ikijeen ewāwein im knaat bunton ko an korool rijikuul in hybrid nan fully in-person emaron bok jikin.

Elukun aurok nan jola ke ejanin wor alikar kon kōm̧akūt in, ejelok jejet in knaat eo, im ejanin wor alikar in bebe kain.

Ne ewor naan kwoj ron nu ial kon menin, rej jab mol.

Ijelokin wot, kweilok eo ej nan bebe im etale bunton in kamakut tok jikuul nan fully in-person, im lale jot data ko ikijeen keej in COVID iloan tijtrik in ilo jikuul io in, bareinwot jot melele ko ikijeen katak im progress ko an hybrid ien in jen io eo lak.

Kweilok ne ilo Mandre, Jan.11, Board eo enaaj wonmanlok kon lomnak im bebe ko-im, enwot juon public school district, melele ko renaaj bok jikier ilo kweilok ne an publik board. Mokta jen kweilok ne Mande, kom naaj wonmanlok im kakobabaiki tok data ko nan kenono kaki.

Alooje kweilok ne ilo channel 117.6 ak 16 an Mediacom, im zoom link eo nan alooje kweilok ne enaaj walok ilo webpaij e an tijtrik ilo jemlok in wiik.

Mene emaron ak emaron ejelok makitkit ko etobrak ilo kweilok ne nan komani bunton ko elik, botaab elukun aurok nan kenono kaki.

Ewor lomnak im melele ko kon rool nan katak fully in-person im ilo ad reimaanlak , elukun aurok nan kenono kaki lomnak kein nan ad maron kelet lomnak ko reman im jejet im m̧aanjāppopo jekron knaat im ien eo emaron.

Kommol kon support ko am nan rijikuul ro nejid ilo io in aban im ben.

Ilo kautiej,
Stan Rheingans
Superintendent an Jikuul ko